Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Konya

Kullanım Koşulları

KONYA TİCARET ODASI LİST OF COMPANY AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Konya Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzun kuruluş amaçları içerisinde üyelerimizin başta ticari olmak üzere ikili ilişkilerini geliştirip güçlendirmek maksadıyla üyelerine imkanlar tanımak, üyelerinin ve üyesi olmayanların katılabileceği etkinlikler düzenlemek ve üyelere teşvik sağlanabilecek, ticaretlerini ve ihracatlarını geliştirmeye yönelik B2B görüşmeleri organize etmek ve benzeri her türlü girişimde bulunmaktadır. Odamız bu amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde veya işbirliği çalışmalarında bulunabilir. Bu kapsamda oda, List Of Company internet sitesi ve hizmetlerinden, B2B organizasyonlarından yararlanmak isteyen üyeleri tarafından kendisine iletilmiş olan ad-soyad, iletişim bilgileri gibi kişisel verileri, belirtilen amaç ve faaliyetleri gerçekleştirebilmek, üyelerine hizmet verebilmek ve üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kullanılmak üzere paylaşabilir.   

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmak amacıyla sizler tarafından Odamıza iletilen formlar aracılığıyla, elektronik iletişim araçları kullanılarak, çözüm ortakları aracılığıyla, etkinlikler süresince bilgilerin oda çalışanlarına sözlü ya da yazılı iletilmesi suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-c-d-f bentlerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Konya Ticaret Odası’nın Vatan Caddesi No:1 Selçuklu KONYA adresine yazılı olarak veya kto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-) Konya Ticaret Odası Listofcompany uygulaması genelde ülkemizin özelde Konya ilinin ihracat rakamlarını arttırmaya yönelik stratejileri kapsamında firmalara ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak, ithalatçı firmalara da kar amacıyla geliştirilmiş olan, “www.listofcompany.com” internet adresi üzerinde yer alan “Konya Ticaret Odası List Of Company” Web Portalının (Sözleşmede “Web Portalı” veya “hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır) sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanmak üzere üyelik talep etmeniz halinde (Sözleşmede “Kullanıcı” olarak anılacaktır); kullanıcı olarak tarafınız, işbu sözleşmede yer alan tüm hükümleri ek protokole gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

“Konya Ticaret Odası List Of Company” Web Portalı faaliyetleri “Vatan Caddesi No:1 Selçuklu KONYA” adresinde mukim Konya Ticaret Odası (Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir.

2-) Firma Hesabı Oluşturma

Üye olmak üzere sisteme giriş ve kayıt yaptığınız an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Hesabınızı oluştururken, hizmet talebinde bulunurken ve hizmet sonrası firma güncel durum takibi esnasında tarafınızdan firma adı, e-posta adresi, telefon numarası, vergi numarası, ürün GTİP numarası, güncel ihracat rakamlarınız, ihracat yaptığınız ülkeler gibi bilgiler talep edilmektedir. Sisteme girilmiş olan bu bilgiler Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü personelleri tarafından herhangi bir izne gerek kalmaksızın görüntülenebilecektir. Görüntülenen tüm bilgiler sadece sistemden yararlanmak amacıyla uzmanlar tarafından kullanılacak olup; mevzuatlardan kaynaklanan kanuni zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı, sitedeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Konya Ticaret Odası List Of Company ve diğer hizmet sağlayıcılar sorumlu tutulamaz. Ayrıca; kullanıcı tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu hizmet sağlayıcı veya web portal araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan hizmet sağlayıcı veya web portal sorumlu tutulamaz.

3-) Üye olmak üzere talepte bulunduğunuz an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Portala kaydolan firmalar ile ilgili bilgileri ilgili kanunlar çerçevesinde Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü ve ilgili personeller görüntüleyebilecek ve kaydedebileceklerdir. Görüntülenen bu bilgiler, mevzuatlardan kaynaklanan kanuni zorunluluklar ve yükümlülükler dışında herhangi bir amaçla başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

4-) Genel Kurallar

Web Portalı aracılığıyla verilen hizmetlerin ücreti üyenin talep edeceği ilgili hizmet içeriğinde belirtilir.

Web Portalı içerisinde yer alan tüm sayfalar, yazılar, grafikler, resimler ve dokümanlar (içerik) Konya Ticaret Odası’nın mülkiyetindedir, her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, on-line veya basılı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, diğer bir internet sitesinde yayınlanamaz. Bu içeriğin sadece kişisel kullanım amacıyla yazıcı çıktısı alınabilir.

Web Portalı tarafından üretilmiş olan herhangi bir içeriğin haber amacıyla kullanılacak olması durumunda Konya Ticaret Odası List Of Company ana sayfası www.listofcompany.com kaynak olarak gösterilmelidir.

Web Portalı sitesi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Nihai güvenliğin sağlanması için; kullanıcı kendi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunma önlemlerini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Web Portalı kullandığı sürece, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde ya da güvenlik açığından dolayı oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgi, içeriklerin portal üzerinden Konya Ticaret Odası ilgili personelleri tarafından kullanılmasını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayıcı üyelik sözleşmesinin koşullarını, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi Mücbir Sebep olarak adlandırılacak durumlardan dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, firmanın söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde durumu belgeleri ve gerekçeleriyle karşı tarafa bildirmesi gerekmektedir. Hizmet Sağlayıcı anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek beklenmeyen halin veya mücbir sebebin kabulüne yahut reddine karar verebilir.

5-) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Konya Ticaret Odası’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, web portalı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciiler tarafından web portala karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı web portalın izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakları saklıdır.

5.3. Kullanıcı, web portalı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

5.4. Kullanıcı, web portalı hiç bir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.5. Web portalında kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin web portal ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Web Portalın, Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6. Web portal, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, web portalın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden web portal’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.7. Kullanıcı, diğer web portal kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

5.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, web portalı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, web portalın kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.9. Web portalın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, web portalın hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.10. İnternet sitesi yazılım ve tasarımı web portalın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

5.11. Web portal tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.12. Web portal kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Web Portal, kullanıcının, internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

5.13. Web portala üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında web portal tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece web portalın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve web portalı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini web portala iletecektir.

5.14. Web portal, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.15. Taraflar, web portala ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya web portal tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Web portal, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenilir.

7- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, kullanıcının üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Konya Ticaret Odasının aydınlatma metninde belirtmiş olduğu List of company hizmetlerinden, B’B organizasyonlarında yararlanmak istiyorum. Bu kapsamda tarafıma ait ad soyad bilgilerimin, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerimin belirtilen amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kullanılmak üzere paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Konya Ticaret Odası tarafından “Konya Ticaret Odası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususları okuyup, anlayarak rıza gösterdiğimi beyan ederim.